Under andra världskrigets härjningar mellan åren 1939 till 1945 så deklarerade Sverige att de ville hålla sig neutrala och inte delta i kriget. Sverige var inte ensamt om detta ställningstagande utan hela tjugo stycken andra länder deklarerade samma sak, endast sju av dem klarade att hålla sig utanför krigets portar. Dessa var Portugal, Vatikanstaten, Schweiz, Liechtenstein, Andorra och Irland. Att Sverige klarade sig ifrån detta kan bero på deras geografiska läge och att de sedan lång tid tillbaka i historien hållit sig borta från konflikter runt om i Europa. Sveriges stadsminister Per Albin Hansson deklarerade i ett uttalande i september 1939 då Tyskland invaderade Polen ett känt citat som delgavs det svenska folket via radion, visade vart Sverige stod i detta hemska krig:

”Medborgare! Det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut. Vi ha att konstatera detta ohyggliga faktum och det tjänar bra litet till att försöka giva uttryck åt den sorg och fasa vi känna vid tanken på vad detta kan föra med sig av vånda och ve för en redan förut sargad och pinad mänsklighet.

För oss svenskar gäller det nu att med lugn och beslutsamhet endräkteligen samlas kring den stora uppgiften att hålla vårt land utanför kriget, att vårda och värna våra omistliga nationella värden och att på bästa sätt bemästra den onda tidens påfrestningar”

Med dessa ord så visade Per Albin Hansson tydligt var han ville att Sverige skulle finna sig under detta krig, nämligen att till varje pris hålla sig utanför. Vi skulle under inga omständigheter delta i detta krig, Sverige som nation och svenska folket skulle hållas utanför. För de länder som drabbades av kriget så var det förödande och det bär spår än i dag.

Sveriges ståndpunkt som neutral i krig härstammar från flera hundra år tillbaka i tiden. När Sovjetunionen attackerade Finland under Vinterkriget så skedde ett undantag från Sveriges sida, de bytte från Neutral till icke krigsförande och skickade militär till gränserna mot Finland för att skydda Sverige från intrång från ryssarna.

Men trots denna mycket tydliga ståndpunkt så gjorde Sverige flera undantag i denna neutralitet bl. a så tillät de att över 2 miljoner tyskar färdades på de svenska järnvägarna mellan åren 1940-1943 något som stred mot Haagkonventionens bestämmelser om vad som kunde anses som neutralt land. Dessutom så fortsatte alla nordiska länder sin handel med tyskarna för att på så sätt klara sig ekonomiskt. Svenskarna drabbades ändå utav kriget genom att flera skepp med handelsmän sänktes och besättningen drunknade. Detta skedde främst utanför Englands kuster.

Så om Sverige verkligen var neutrala under andra världskriget går ju att diskutera, för helt utanför stod vi ju inte. Men samtidigt så gjorde vi det vi kunde för att hålla oss undan våldsamheter och krigsföring som annars kunde ha skett. Vad som skulle ha skett om Sverige blev indraget i detta vedervärdiga krig kan vi bara spekulera i och i dag vara tacksamma för att vi höll oss utanför.